Touto cestou by som návrhárov plošných spojov upozornil na niektoré nedostatky s ktorými sa stretávame pri výrobe. Dáta sú nami čiastočne kontrolované no v cene TPV takúto kontrolu nezohľadňujeme takže ju ani negarantujeme. Je na návrhárovi danej dosky, aby výrobné dáta dodal v poriadku a vo formáte vhodnom pre výrobu. Ak chcete predísť problémom počas výroby odporúčame vám venovať pozornosť nižšie popísaným chybám  Druhá možnosť je nechať navrhnúť plošný spoj v našej firme a predísť tak chybám, veľa krát po zvážení hlavne časového a odborného faktoru je toto najlepšie riešenie.

Text skratuje dve plochy.

Na obrázku vidno zobrazenie textu v návrhovom programe Eagle,.

Po prepnutí do vektorového zobrazenia textu vidno ze sa text mierne posunul, čo môže spôsobiť pri výrobe posunutie textu tak, že text skratuje dva blízko susediace plošné vodiče.

Na obrázku vidno zobrazenie textu v návrhovom programe Eagle, vo vektorovom zobrazení.

Otvory vrtané cez plošné vodiče.

Chyby sa vyskytujú najviac pri použití štandardných knižníc pre tranzistory, transformátory, tak že púzdro ktoré má špeciálny otvor pre chladenie, prípadne pre inú montáž zasahuje do motívu. (Najčastejšie chyby TO220 s plošným uchytením chladiča vodorovne s plošným spojom) Štandardným spôsobom je toto automaticky nekontrolovateľné a preto kontrolu na takúto chybu nevykonávame.

Pohľad v CAD prostredí návrhového programu Eagle

Pohľad v CAM prostredí CAM350, červené vrstva vrtania, modré vrstva motívu

Príliš tenké čiary pre vrstvu servisného popisu.

Popis v DPSK štandardne robíme dvoma technológiami. Prvá technológia je fotocestou čo je obdobná technológia ako pri nespájkovacej maske (kusové mnostvá, prípadne malé série), druhá metóda je  sieťotlačou priamym nanášaním popisovej vrstvy.

Kažká z týchto technológii má svoje limity. Odporúčame minimálna šírka čiary pre popis 0,2mm. Veľa štandardných knižníc, je vyrobených s čiarami menšími ako 0,1mm, takáto čiara je našimi nechnológiami nevyrobiteľná a z hladiska čitatelnosti je pomerne nepraktická. V praxi sa deje to, že všetky D-kody menšie ako 0.2 sú nahrádzané D-kodom 0.2, takže vo výsledku sú v popise použité len čiary väčšie ako 0.2mm

Pohľad na gerber dáta vrstvy servisného popisu v CAD – CAM350 prostredí

Pohľad na gerber dáta vrstvy servisného popisu v CAD – CAM350 prostredí, vnútorná čiara konektoru má šírku 0,05mm čo je z hľadiska výroby, ale i praktického hľadiska neprípustné.

Kontrolu na takéto chyby robíme štandardne pri plošných spojoch, koré sa vyrábajú s popisom.

Príliš tenké čiary pre texty vo vrstve(/ách) motívu plošného spoja.

Text na označenie plošného spoja by mal zodpovedať minimálnej šírke čiary pri danej výrobnej technológii.V opačnom prípade sa môže stať že na výsledej doske nebude vôbec čitateľný

Odporúčame minimálnu šírku čiary pre CU=18um 0,2mm, pre CU=35um 0,25mm, pre CU=70um 0,3mm, pre CU=105um 0,4mm

Vrstva masky neprekrýva vrstvu motívu.

Masku v dpsk, vyrábame fotocestou, kde je doporučené aby maska mala určitý presah oproti vrstve motívu. V praxi je to zárkua toho, že pri nepresnejšom priložení filmu nedôjde k vytvrdeniu plošky a k následnému nepoHALovaniu. Odporúčané prekrytie motívu maskou je 0,1mm.

Pohľad na gerber dáta v prostredí CAD – CAM350  – Obrázok nulového presahu vrstvy masky(šedá) oproti vrstve motívu (oranžová) – NESPRÁVNE

Pohľad na gerber dáta v prostredí CAD – CAM350  – Obrázok presahu vrstvy masky(šedá) oproti vrstve motívu (oranžová), presah 0,1mm – SPRÁVNE

Vrstva motívu zasahuje do miesta delenia plošného spoja.

Delenie plošných spojov v DPSK vykonávame štandardne drážkovaním, frézovaním, strihaním, prípadne ich kombináciou.

Plošný spoj, ktorý sa drážkuje alebo frézuje by nemal po okraji obsahovať vodivý vrstvu. V praxi to môže spôsobiť to, že na okraji budú vznikať nežiadúce špóny. Taktiež odporúčame od okraja plošného spoja nechať medzeru aspoň 0.3mm.