Záväzná objednávka musí byť vždy písomnou formou. Objednávku je možné doručiť elektornickou poštou, poštou alebo osobne.

Objednávka musí obsahovať úplne obchodné meno odberateľa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ide o platcu DPH), bankové spojenie, telefonické prípadne faxové spojenie, spôsob dodania, presný názov tovaru, množstvo termín dodania a spôsob dodania.

Pri zadávaní výroby nového plošného spoja je nutné k objednávke pridať aj dáta potrebné pre zhotovenie výrobných podkladov.

V prípade opakovanej výroby, nie je potrebné zasielať výrobné dáta znova.

Dodávateľ sa zaväzuje zaslať najneskôr do 48 hodín po obdržaní objednávky písomné potvrdenie objednávky, v ktorom potvrdí názov tovaru, množstvo, cenu a dodací termín.

Odberateľ môže objednávku písomne zrušiť. Pokiaľ odberateľ zruší objednávku po jej písomnom potvrdení
a ak vzniknú dodávateľovi náklady, je odberateľ povinný tieto náklady uhradiť do lehoty 30 dní, odo dňa doručenia výzvy.

Záväzná objednávka sa stáva objednávka vtedy, ak je odsúhlasená oboma stranami.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar odberateľovi v potvrdenom termíne. Tovar sa považuje za dodaný predaním prvému dopravcovi a odberateľ je povinný tento tovar, ak bude dodaný správne a včas, prevziať a zaplatiť.

Ak kupujúci odmietne bezdôvodne prevziať tovar, ktorý mu bol dodaný, hradí všetky výdaje spojené s dopravou. Týmto ustanovením nie je porušené právo na náhradu škody, ktorá bude účtovaná v plnej výške.

Zjednaná dodacia lehota sa predlžuje o časové obdobie, nutné k odstráneniu prekážky brániacej vo výrobe.