Návrh plošného spoja, je služba ktorej výsledok sú dáta nevyhnutné pre výrobu plošných spojov, prípadne dáta potrebné pre ich ďalšie spracovanie. Zvyčajne nimi sú gerber-274x dáta pre fotoploter a dáta pre CNC vŕtačku, alternatívne to však môžu byť napríklad STEP model, pre výrobu krabičky, PICK and PLACE dokument pre strojové osadenie, Gerber data pre strojové nanášanie cínovej pasty, alebo lepidla, Dokumentácia, prípadne BOM – zoznam materiálu)

Vstupné dáta pre návrh môžu byť nasledovné:

  • schémy elektrického zapojenia (Odporúčame dodať i náčrtok s rozmermi plošného spoja)
  • schémy elektrického zapojenia nakreslenej v návrhovom programe. ( Altium Designer,PADS, Protel, Eagle, OrCad …)
  • náčrtku plošného spoja na rastrovom papieri
  • pomocou dodanej vzorovej dosky plošného spoja, (reverzné inžinierstvo)

Spôsoby návrhu:

Prekreslenie predlohy pomocou CAM softvéru:

Na prekreslenie používame jeden z najrozšírenejších programov u výrobcov DPS CAM350. Tento spôsob je možné aplikovať na menej zložité plošné spoje, hlavnou výhodou je rýchlosť a presnosť s akou je možné dané predlohy spracovať.

Návrh pomocou CAD softvéru:

Hlavný prostriedok, ktorý používame pre návrh plošných spojov je návrhové prostredie Altium Designer. Ako podklad pre návrh, je najčastejšie schéma elektrického zapojenia. Táto schéma má najčastejšie podobu náčrtu, prípadne PDF, alebo ako dátový súbor z iného návrhového programu. Náš systém umožní import z rôznych konkurenčných programov (Eagle, PADS, OrCAD …). Takýmto spôsobom vieme eliminovať chyby, ku ktorým by inak mohlo dôjsť pri pracnom prekresľovaní.

Schéma zapojenia musí obsahovať kompletné údaje o použitých typoch súčiastok. To znamená grafickú značku súčiastky, označenie súčiastky (R1,… -nie je bezpodmienečne nutné) typ súčiastky (1N4148,…),hodnotu súčiastky (100 ohmov), pri neštandardných súčiastkach je ideálne dodať technickú špecifikáciu, tzv. datasheet. Pre súčiastky s viacerými možnými vyhotovenia je nevyhnutné zadať púzdro vyhotovenia.

Schéma zapojenia by mala obsahovať napájacie napätia prípadne, ak ide o iné ako signálové vodiče odporúčame špecifikovať pretekajúce prúdy, aby bolo možné pri návrhu správne odhadnúť izolačnú medzeru prípadne minimálny prierez vodiča.

V prípade potreby je vhodné zadať špecifikáciu základného materiálu. Ako štandardný materiál používame materiál s dielektrikom FR4 a hrúbou 1,5mm. Alternatívne vieme použiť materiály na hliníkovej podložke, prípadne vysokofrekvenčný základný materiál.

Ak sú špeciálne požiadavky na rozmiestenie konektorov, alebo iných komponentov, mala by táto informácia byť obsiahnutá v nákrese.

V prípade, že sú požiadavky na umiestnenie špeciálnych mechanických prvkov ako sú chladiče, odporúčame ich umiestnenie vyznačiť v nákrese.

V prípade použitia neštandardných tvarov, prípadne výrezov je potrebné takéto skutočnosti naznačiť. V prípade neštandardných tvarov odporúčame dodať výkres v DXF, alebo v DWG formáte.

Pokial má zákazník požiadavku na iné ako je štandardné vyhotovenie plošného spoja, je potrebné takúto informáciu zahrnúť vo vstupný dátach. Štandardné vyhotovenie považujeme obojstrannú prekovený plošný spoj s nespájkovacou maskou na oboch stranách, delenie vo viacnásobnom paneli je realizované štandardne drážkovaním, prípadne frézovaním pri nepravidelných tvaroch.

Software Altium Designer umožňuje výstup v 3D PDF (alternatívne STEP) formáte, ktorý dokonale napomáha celkovej predstave výsledného plošného spoja. Takto možno pomerne jednoducho vydiskutovať a odladiť prípadné nedostatky, ešte pred samostatným spustením výroby.