Odberateľ sa zaväzuje zaplatit kúpnu cenu odobraného tovaru v cene na základe doručenej faktúry Dodávateľa a v určenej lehote splatnosti prevoným príkazom na účet Dodávateľa, uvedený vo vystavenom daňovom doklade. V Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom doručenia čiastky na bankový účet Dodávateľa. V opačnom prípade sa nepovažuje za včas a riadne uhradenú.

V prípade omeškania je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z predajnej ceny za každý deň omeškania, pokiaľ tak Dodávateľ bude požadovať.

Pokial nie je dohodnuté inak je štandardná splatnosť 14 dní.

U nových zákazníkou je možné požadovať platbu vopred.